UCHWAŁA NR XXIX/168/18 RADY GMINY NOWY DWÓR

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze

Zaszufladkowano do kategorii O instytucji | Możliwość komentowania UCHWAŁA NR XXIX/168/18 RADY GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

UCHWAŁA NR XX/117/17 RADY GMINY NOWY DWÓR

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze

Zaszufladkowano do kategorii O instytucji | Możliwość komentowania UCHWAŁA NR XX/117/17 RADY GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W ZAKRESIE SCHRONIENIA W DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OSOBOM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

I. DOMY DLA MATEK Z MaAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

1.Dom Matki i Dziecka Nazaret
16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 5B
tel. 728 594 175

mail: dmdz.suprasl@caritas.pl
https://bialystok.caritas.pl/placowki/dom-matki-i-dziecka-nazaret/

 Dom  Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu jest placówką całodobową, zapewniającą schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci. Placówkę prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Matki, wraz ze swoimi dziećmi otrzymują samodzielne pokoje. Mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, kaplicy oraz świetlicy dla dzieci. Siostry pomagają młodym matkom utrzymać się przy życiu, zachęcają do zmiany dotychczasowego stylu życia, uczą nowego systemu wartości opartego na nauce Kościoła. Ponadto starają się budzić w kobietach potrzebę uzupełniania własnego wykształcenia i podjęcia zatrudnienia. Dom utrzymuje stały kontakt z rodzinami podopiecznych w celu powrotu kobiet do środowiska rodzinnego. Kobiety, które nie mają możliwości powrotu do rodziny, składają poręczone przez Dom podanie do gminy o przydzielenie mieszkania chronionego. Ponadto Dom udziela podopiecznym nieposiadającym stałego źródła dochodu lub posiadającym niskie dochody, pomocy w formie żywności oraz pomocy rzeczowej.

 2.Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
Tel. 087 4417035 dsm.elk@caritas.pl

Dom Samotnej Matki w Ełku dysponuje 30 miejscami dla matek z dziećmi. Schronienie znajdują  tu kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi, które nie mogą z różnych przyczyn samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
Misją Domu jest niesienie pomocy kobietom ciężarnym, które nie mają schronienia i matkom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc młodym mamom w odnalezieniu radości rodzicielstwa.
Oferuje przede wszystkim:
– zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie
– pomoc materialno – bytową
– wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów
– pomoc psychologiczno – pedagogiczną
– pomoc duszpasterską
– obecność drugiej osoby
– ciepło, życzliwość i akceptację
– ciszę i spokój

Odpłatność ponoszona za pobyt w placówce ustala podmiot prowadzący Dom. Wszelkie informacje dotyczące regulaminu i odpłatności można uzyskać kontaktując się z Domem.

Opłaty za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia, czyli m.in. domach dla matek z małoletnimi dziećmi ustala podmiot kierujący (PCPR) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby zamieszkujące w domu nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego:

– dla osoby samotnie gospodarującej do 701,00 zł;
– dla osoby w rodzinie do 528,00 zł.

2. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie.

3. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

4. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

5. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

II. UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OSOBOM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski posiada porozumienie w sprawie obsługi mieszkańców powiatu sokólskiego w zakresie udzielania specjalistycznych usług osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR Sokółka, a Powiatem Suwalskim- PCPR Suwałki).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8
tel. 85 711 08 61, 85 711 08 23
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA została wyłączona

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny, pieczy   zastępczej i postępowania adopcyjnego. Określa zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej. Jej regulacje skupiają się na rodzinie i dziecku przez uznanie, iż skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Ustawa wprowadziła nowe instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasady wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Powołano asystentów rodziny, których zadaniem jest prowadzenie pracy z rodziną  przeżywającą trudności. Wprowadzono zmiany w zakresie dotychczas istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie finansowania pieczy zastępczej.

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art.176 ww. ustawy, należy:

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

2. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  przez:– zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 

3. Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. 

4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

5. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 

6. Finansowanie:

– podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny.

– kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust., ponoszonych przez rodziny wspierające. 

7. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
9. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Zaszufladkowano do kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | Możliwość komentowania Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej została wyłączona

Wspieranie rodziny – Za życiem

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. 2013 poz. 135)
 2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.2016 poz. 1860)

Przysługuje:

1. Wsparcie dla rodzin, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko (ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu które powstało w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu)

Dokumenty:

1. wniosek rodziny o objęcie usługą asystenta rodziny,

2. zaświadczenie lekarskie dot. ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu, stwierdzonego w zaświadczeniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

3. oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upoważnienie rodziny dla asystenta dotyczące występowania w sprawach rodziny,

Procedura postępowania:

Po wpłynięciu do Ośrodka wniosku od zainteresowanej rodziny, następuje nawiązanie współpracy asystenta z rodziną.  Zapoznanie rodziny z rolą, zadaniami i uprawnieniami asystenta rodziny oraz jego zobowiązaniami wobec zatrudniającej instytucji. W przypadku kiedy wniosek o przydzielenie asystenta złożył jeden z rodziców wymagane jest uzyskanie zgody na współpracę ze strony drugiego rodzica. Asystent przeprowadza rozmowy i obserwacje dotyczące życia rodziny wstępnie omawia oczekiwania rodziny, co do ich przyszłej współpracy. Asystent okazuje rodzinie wsparcie emocjonalne, w sytuacji kryzysu powstałego na wskutek oczekiwania lub przyjścia na świat dziecka ciężko chorego ocenia funkcjonowanie emocjonalne rodziców dziecka i w przypadku ostrej fazy kryzysu ustala spotkanie z psychologiem lub innymi specjalistami. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia współpracy z rodziną tworzony jest plan pracy z rodziną i indywidualny katalog możliwego wsparcia dla rodziny (utworzony w oparciu o wykaz placówek służby zdrowia w województwie podlaskim oraz informacji na temat specjalistycznej pomocy na terenie gminy).

Zaszufladkowano do kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | Możliwość komentowania Wspieranie rodziny – Za życiem została wyłączona

Informator „Za Życiem”

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

Zaszufladkowano do kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | Możliwość komentowania Informator „Za Życiem” została wyłączona

Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może uzyskać wsparcie polegające w szczególności na:

– analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,

– wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,

– rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

– podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

– pomocy w integracji rodziny,

– przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

– dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i z aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego – w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

– konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

– terapii i mediacji,

– usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,

– pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

– organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

 Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Wsparcie ze strony asystenta rodziny

W sytuacji powzięcia przez Ośrodek informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad środowiskowy, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

Po przeprowadzeniu w/w wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy tej wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny należy między innymi:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną mającego na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Plan opracowany zostaje we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

c) udzielanie pomocy rodzinom w:

– poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

–  rozwiązywaniu problemów socjalnych,

–  rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

–  rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

d) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

e) motywowanie członków rodzin do:

–  podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

f) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

g) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

h) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

i) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

j) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie, przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Placówki wsparcia dziennego

Mając na uwadze wsparcie rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, która może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; specjalistycznej; lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Rodziny wspierające

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego,  kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Sprawowana jest w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.  Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Zaszufladkowano do kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | Możliwość komentowania Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej została wyłączona

Rodziny wspierające

W oparciu o art.  29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2016r poz. 575 z późn.zm.)  rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka;
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 wyżej cytowanej  ustawy.

Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze.

 Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

 • Problem alkoholowy;
 • Brak stałego źródła utrzymania;
 • Występowanie  problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • Odebranie  lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi;
 • Nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
 • Skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu;
 • Występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.
Zaszufladkowano do kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | Możliwość komentowania Rodziny wspierające została wyłączona

UCHWAŁA NR XI/90/19 RADY GMINY NOWY DWÓR

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | Możliwość komentowania UCHWAŁA NR XI/90/19 RADY GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

ZARZĄDZENIE NR SG.120.10.20 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki FS LUBLIN ŻUK oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) zarządzam, co następuje:

Przeznaczam do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu specjalnego (strażackiego) marki FS LUBLIN ŻUK, rok produkcji 1968, nr rejestracyjny BSK 62AH, będący własnością Gminy Nowy Dwór.

Warartość wynikająca z wyceny biegłego rzeczoznawcy Nr 76/C/2020 w/ w samochodu wynosi 3.501 zł.brutto.

Notowania rynkowe samochodu specjalnego (strażackiego) marki FS LUBLIN ŻUK są różne, zalezne od stanu technicznego i roku produkcji i oscylują w granicach od 3.000, 00 zł. do 11.000, 00 zł.

Ustalam  cenę wywoławczą samochodu strażackiego, o którym mowa w § 1 na kwotę  8.000,00 zł. brutto, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100

Więcej informacji na http://ug-nowydwor.pbip.pl/?event=informacja&id=5237

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR SG.120.10.20 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR została wyłączona