Wyrazy współczucia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyrazy współczucia została wyłączona

ZARZĄDZENIE NR SG.120.15.20

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki OPEL Insignia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ZARZĄDZENIE NR SG.120.15.20 została wyłączona

Spis rolny 2020

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?

Podczas PSR 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Informacje uzyskane w PSR 2020, w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie.

W pierwszej części formularza PSR 2020 będą zawarte pytania dotyczące danych teleadresowych, a także samego gospodarstwa rolnego, takie jak:

  • sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych,
  • zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
  • udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności pozarolniczej, pracy najemnej, emerytury i renty, innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą.

W kolejnym bloku tematycznym znajdą się pytania dotyczące: powierzchni gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym, zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania, łąk trwałych, łąk trwałych wyłączonych z produkcji, pastwisk trwałych, pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu, pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji, upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny, poplonów, a także plantacji o krótkiej rotacji, szkółek drzew i krzewów owocowych szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów handlowych oraz upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów.

Ponadto respondent będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania o:

– pogłowie zwierząt gospodarskich (w podziale na podstawowe gatunki zwierząt) oraz o chów i hodowlę ryb (tj. o powierzchnię stawów, powierzchnię i objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb oraz o gatunki ryb),

– liczbę maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

– zużycie nawozów mineralnych i organicznych,

– liczbę zabiegów środkami ochrony roślin,

– korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a także uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin personalnego doradztwa rolniczego, systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, progów ekonomicznej szkodliwości, prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych i innych źródeł doradztwa,

– samoocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

W formularzu znajdą się również pytania dotyczące liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym tj. obór, chlewni, kurników, silosów: zbożowych, paszowych, na kiszonki, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych i stodół.

W spisie będę także zbierane informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności.  Pytania z tego zakresu będą dotyczyły pracujących w gospodarstwie rolnym. W przypadku gospodarstw indywidualnych będą to pytania o:

– zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,

– łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,

– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,

– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Natomiast w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej pytania będą dotyczyły ogólnego poziomu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem oraz nakładów pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi.

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych
w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Zachęcamy do udziału w tym ważnym dla nas wszystkich badaniu – poprzez wzięcie udziału w samospisie internetowym. Spiszmy się jak na rolników przystało, bo #liczysięrolnictwo !

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spis rolny 2020 została wyłączona

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej


Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym
z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi
w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych,
czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
(niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również
z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej
twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej została wyłączona

Puchar gmin

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Puchar gmin została wyłączona

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców

https://www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców została wyłączona

Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych – materiał szkoleniowy. Wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach została wyłączona

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W ZAKRESIE SCHRONIENIA W DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OSOBOM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

I. DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

1.Dom Matki i Dziecka Nazaret
16-030 Supraśl, ul. 3 Maja 5B
tel. 728 594 175

mail: dmdz.suprasl@caritas.pl
https://bialystok.caritas.pl/placowki/dom-matki-i-dziecka-nazaret/

Dom  Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu jest placówką całodobową, zapewniającą schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci. Placówkę prowadzą siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Matki, wraz ze swoimi dziećmi otrzymują samodzielne pokoje. Mogą korzystać z kuchni, sanitariatów, kaplicy oraz świetlicy dla dzieci. Siostry pomagają młodym matkom utrzymać się przy życiu, zachęcają do zmiany dotychczasowego stylu życia, uczą nowego systemu wartości opartego na nauce Kościoła. Ponadto starają się budzić w kobietach potrzebę uzupełniania własnego wykształcenia i podjęcia zatrudnienia. Dom utrzymuje stały kontakt z rodzinami podopiecznych w celu powrotu kobiet do środowiska rodzinnego. Kobiety, które nie mają możliwości powrotu do rodziny, składają poręczone przez Dom podanie do gminy o przydzielenie mieszkania chronionego. Ponadto Dom udziela podopiecznym nieposiadającym stałego źródła dochodu lub posiadającym niskie dochody, pomocy w formie żywności oraz pomocy rzeczowej.

 2.Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej
ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
19-300 Ełk
Tel. 087 4417035 dsm.elk@caritas.pl

Dom Samotnej Matki w Ełku dysponuje 30 miejscami dla matek z dziećmi. Schronienie znajdują  tu kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi, które nie mogą z różnych przyczyn samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
Misją Domu jest niesienie pomocy kobietom ciężarnym, które nie mają schronienia i matkom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc młodym mamom w odnalezieniu radości rodzicielstwa.
Oferuje przede wszystkim:
– zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie
– pomoc materialno – bytową
– wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów
– pomoc psychologiczno – pedagogiczną
– pomoc duszpasterską
– obecność drugiej osoby
– ciepło, życzliwość i akceptację
– ciszę i spokój

Odpłatność ponoszona za pobyt w placówce ustala podmiot prowadzący Dom. Wszelkie informacje dotyczące regulaminu i odpłatności można uzyskać kontaktując się z Domem.

Opłaty za pobyt w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

1. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia, czyli m.in. domach dla matek z małoletnimi dziećmi ustala podmiot kierujący (PCPR) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby zamieszkujące w domu nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego:

– dla osoby samotnie gospodarującej do 701,00 zł;
– dla osoby w rodzinie do 528,00 zł.

2. Opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie.

3. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu.

4. Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

5. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

II. UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OSOBOM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż Powiat Sokólski posiada porozumienie w sprawie obsługi mieszkańców powiatu sokólskiego w zakresie udzielania specjalistycznych usług osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Powiatem Sokólskim – PCPR Sokółka, a Powiatem Suwalskim- PCPR Suwałki).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8
tel. 85 711 08 61, 85 711 08 23
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Zaszufladkowano do kategorii Informacja o możliwości uzyskania pomocy | Możliwość komentowania INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA została wyłączona

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zaszufladkowano do kategorii Informacja o możliwości uzyskania pomocy | Możliwość komentowania LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA została wyłączona

Telefony zaufania

Pomarańczowa Linia 1.

Pomaga rodzicom, których dzieci piją

801-140-068

800-479-064 czynny: pon.-pt. w godz. 10.00 – 19.30

Niebieska Linia.

Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

801-120-002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116-111

Możesz dzwonić w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00.

Więcej o telefonie 116-111 na stronie www.116111.pl

Telefon zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116-123

Czynny pon.-pt. 14 – 22

Zielona linia.

Porady i informacje na temat HIV/AIDS

(22) 621-33-67

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski

800-120-226

Narkotyki, narkomania.

Informacja, porada, wsparcie

801-199-990

Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami

800-12-02-89

Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 – 17.00

Zaszufladkowano do kategorii Informacja o możliwości uzyskania pomocy | Możliwość komentowania Telefony zaufania została wyłączona