Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny, pieczy   zastępczej i postępowania adopcyjnego. Określa zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej. Jej regulacje skupiają się na rodzinie i dziecku przez uznanie, iż skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Ustawa wprowadziła nowe instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasady wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Powołano asystentów rodziny, których zadaniem jest prowadzenie pracy z rodziną  przeżywającą trudności. Wprowadzono zmiany w zakresie dotychczas istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie finansowania pieczy zastępczej.

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art.176 ww. ustawy, należy:

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

2. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  przez:– zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 

3. Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających. 

4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

5. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 

6. Finansowanie:

– podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny.

– kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust., ponoszonych przez rodziny wspierające. 

7. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
9. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.