Stypendia Pomostowe

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendia
pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów
2022/2023. Wysokośd stypendium to 7000 zł na rok.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i
szkół branżowych II stopnia, którzy ukooczyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie
następujące warunki:

 1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkaoców,
  potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może byd krótszy niż 2 lata
  od daty ogłoszenia Programu na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/,
 3. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby
  uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli
  członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
  lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego,
  dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm
  obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. do aplikacji mogą logowad się tylko osoby, które uzyskały rekomendację lokalnej
  organizacji uczestniczącej w XXI edycji Stypendiów Pomostowych. Nabór podao o
  rekomendację w Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” trwa od 11 lipca 2022r. do 31
  lipca 2022r. Podanie należy dostarczyd osobiście (Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka,
  tel. kontaktowy 85 711 57 00) lub przesład na adres: fundacjasfl@gmail.com
  Regulamin
  Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XXI edycji PSP dla
  II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin_seg_II_XXI-edycja.pdf

Termin
Wnioski należy składad w aplikacji internetowej do 16 sierpnia 2022 roku do godz.16.00.

Wydrukowany wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyd w
siedzibie Fundacji do 16 sierpnia 2022 roku do godz.16.00.
Dodatkowe informacje można uzyskad w siedzibie Fundacji ul. Plac Kościuszki 9/1, 16-100
Sokółka lub pod nr telefonu 85-711-57-00.
Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie w XXI edycji PSP są
Polsko-Amerykaoska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja
Wspomagania Wsi oraz koalicja 73 pozarządowych organizacji lokalnych, wśród
których znajduje się nasza instytucja.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.