IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Na Rymowankę o Bezpieczeństwie Rolnym

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że w bieżącym roku organizowana jest IV edycja
Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie
Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Honorowy Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława
Czarnka oraz patronat medialny TVP INFO.


Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego
magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych
(np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.), oraz wiedzy o zasadach ochrony środowiska
naturalnego. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje Wykaz czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy
powierzać dzieciom poniżej 16 lat.


Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej
jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie
przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby
ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenie środowiska
naturalnego w gospodarstwie rolnym. Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną na adres:
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok (decyduje
data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres: (bialystok@krus.gov.pl).Etap wojewódzki kończy się 21.04.2023 r. Gala podsumowująca etap centralny zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku i odbędzie się w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń na etapie wojewódzkim autorzy trzech najlepszych prac
otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł, a kolejne 10 osób wyróżnienia. Natomiast,
Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1.000 zł. O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w salach obsługi interesantów Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i podległych mu Placówkach Terenowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.