Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Urząd Gminy w Nowym Dworze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminanowydwor.pl

Data publikacji strony internetowej:  2016-05-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Deklarację  sporządzono dnia: 2022-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pisząc na adres: poczty elektronicznej: sekretariat@gminanowydwor.pl ub dzwoniąc pod numer telefonu 85 7226032 Informacje zwrotne zostaną dostarczone w odpowiedniej formie (np. poprzez zorganizowanie spotkania z tłumaczem migowym lub wysłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w dogodnym formacie).

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@gminanowydwor.pl  lub pod numerem telefonu: 85 7226032

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Nowym Dworze znajduje się w przy ul. Plac Rynkowy 21 w Nowym Dworze na II  piętrze.

Dostęp dla interesantów do części głównej, zlokalizowanej na I piętrze jest zapewniony poprzez schody. Budynek nie posiada windy.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  Urzędzie Gminy  zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: sekretariat@gminanowydwor.pl
  • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 85 722 60 32
  • listownie