Programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa w naszym gminnym punkcie
konsultacyjno- informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.8.00-10.00, pokój nr. 7, ul.

Plac Rynkowy 21, tel.85 722 60 15

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Programu „Czyste Powietrze”. została wyłączona

Obwieszczenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanego projektu Planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Do pobrania :

Zaszufladkowano do kategorii Konsultacje Społeczne | Możliwość komentowania Obwieszczenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu-Twierdzy została wyłączona

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych
w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 6 tys. zł.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów należy składać do 27 października 2023 r. osobiście w kancelarii głównej urzędu przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 bądź pocztą na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

15 – 097 Białystok

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na portalu informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

https://podlaskie.eu/edukacja/stypendia-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2022/2023 została wyłączona

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

Zgłaszanie kandydatów na członków  Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Nowy Dwór  w wyborach do Sejmu i Senatu   Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  15 października  2023 r. odbywa się w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego  Urzędu Gminy w Nowym Dworze ul. Wesoła 2  do dnia  15 października 2023 r. ( włącznie) w godzinach  800 – 1500

Wójt

Andrzej Humienny

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wszystkich chętnych wyborców z miejscowości wchodzących w skład obwodu głosowania Nr 4 tj. Bobra Wielka, Chorużowce, Chilmony, Ponarlica, Sieruciowce.

POSTANOWIENIEM NR 84/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Dwór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, została przeniesiona dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sieruciowcach do

Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (wejście do budynku od ul. Kolejowej), ul. Kolejowa 2, 16-205 Nowy Dwór

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w/w miejscowości, Wójt Gminy Nowy Dwór w dniu 15 października 2023 r. zapewnia bezpłatny transport wszystkim mieszkańcom, którzy zamierzają wziąć udział w głosowaniu

Bezpłatny transport będzie realizowany:

1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Nowy Dwór do dnia 6 października 2023 r.
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy Nowy Dwór Referat Komunalny ul. Sidrzańska 9A, ustnie pod numerem telefonu 85 7226017 w godz. 730 14 30 w formie elektronicznej wysyłając na adres – marek.humienny@gminanowydwor.pl

W zgłoszeniu podaje się: imię /imiona/ i nazwisko, numer PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Przykładowy wzór zgłoszenia do pobrania poniżej .

Informacja dotycząca organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów dla zainteresowanych wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych, będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Dwór od dnia 11 października 2023 r.

Do pobrania :

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497). Z takiego rodzaju transportu mogą skorzystać:

1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom tym może towarzyszyć opiekun);
2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 15 października 2023 r. kończą 60 lat;

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR została wyłączona

Stypendia Sokół 2023/2024

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia:

 1. dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka,
 2. dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych w
  systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według
  obowiązujących praw) zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka,
  Szudziałowo i Nowy Dwór na rok szkolny/akademicki 2023/2024, w ramach programu „Sokół” finansowanego ze środków The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku.

  Wysokość stypendium dla ucznia klasy maturalnej – 2 400 zł na rok szkolny,
  Wysokość stypendium dla studenta – 5 000 zł na rok akademicki.
  Regulaminy Programu Stypendialnego „Sokół” są dostępne na stronie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” – www.fundacjasfl.pl
  FORMULARZE SOKÓŁ NALEŻY SKŁADAĆ ON-LINE DO 24 WRZEŚNIA 2023 DO GODZ. 24.00
  Formularze są na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGU-ZyOdQUyA8_9CSH_SzvkHa92nET5eKXxTczWOIqv9JOSQ/viewform?usp=sharing

Regulamin programu stypendialnego:
https://drive.google.com/file/d/1QM7A7MFaBKxwDlEOk0MYssr_QEuAujk4/view?usp=sharing

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”, ul. Grodzieńska 1, 16- 100 Sokółka do 26 września 2023r. do godz. 16.00

Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl,
pod numerem telefonu 451-592-552 lub w siedzibie Fundacji – ul. Grodzieńska 1 w Sokółce.
Fundacja „SFL” informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Stypendia Sokół 2023/2024 została wyłączona

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze wznawia rekrutację do Programu dostępne jest:

 • Dwa miejsc dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego  w ramach resortowego Programu Ministra rodziny I polityki Społecznej i ma na celu zapewnienia wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowy Dworze wznawia rekrutację do Programu dostępne jest:

 • Dwa miejsc dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 25.09.2023 r. do godziny 14:30. Liczy się data wpływu do GOPS w Nowym Dworze. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu. Informacja o zakwalifikowaniu do programu zostanie przekazana telefonicznie osobom zakwalifikowanym. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych formularzy asystentów/uczestników, rekrutacja może zostać przedłużona.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia do programu” stanowiącej załącznik nr 7

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub przesłać listownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Nowy Dworze z siedzibą przy ul. Wesoła 2, 16-205 Nowy Dwór.

Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w siedzibie GOPS w Nowym Dworze lub pobrać ze strony – https://www.gminanowydwor.pl/category/gops/

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czunności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875)) zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Dwór

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[2]:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 5. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 6. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

p.o. Kierownika GOPS
w Nowym Dworze
Iwona Kunda


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

Do pobrania :

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 została wyłączona

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia.

Dzięki badaniu budżetów gospodarstw domowych, w którym co roku bierze udział ok. 1,2 tys.
gospodarstw domowych z województwa podlaskiego, wiemy na przykład, że w 2022 r.:
– w Podlaskiem przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych
poniesione na rekreację i kulturę wyniosły 67,61 zł;
– mieszkaniec naszego województwa zjadał przeciętnie ok 3,5 kg owoców i ok. 7 kg warzyw
miesięcznie;
– blisko połowa gospodarstw domowych w województwie podlaskim posiadała zmywarkę
do naczyń.

Więcej informacji na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Badania ankietowe w gospodarstwach domowych została wyłączona

Poszukujemy przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Wójt Gminy Nowy Dwór w związku z art.16 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.535) oraz z art. 9a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust.3-5  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej .

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

Kandydatury prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wesoła 2, 16-205 Nowy Dwór w terminie do 07.09.2023r.

Dokumenty złożone lub nadesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Poszukujemy przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka Zespołu Interdyscyplinarnego została wyłączona