Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze zgodnie z poniższymi zasadami: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, zwany dalej GOPS

 1. Siedziba Administratora: 

ul. Wesoła 2, 16-205 Nowy Dwór, nr tel. 85 722 65 49. e-mail: gopsnd@poczta.onet.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Kontakt e-mail: iod@gminanowydwor.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w GOPS: 

na podstawie: 

 • obowiązujących przepisów prawa 
 • zawartych umów 
 • udzielonej zgody

w celu: 

 • realizacji zadań określonych w Statucie GOPS 
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOPS 
 • realizacji zawartych umów, w tym: cywilnoprawnych oraz w zakresie realizacji zamówień publicznych 
 • obsługi procesów rekrutacji, w tym: w zakresie zatrudnienia, staży i praktyk studenckich 
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców uprawnionym do ich otrzymania, na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz realizatorom projektów i usług realizujących zadania statutowe GOPS w ramach zlecenia zadań. 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez GOPS w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
 4. W związku z przetwarzaniem przez GOPS, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest GOPS 
 • sprostowania danych 
 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których GOPS przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji 
 • ograniczenia przetwarzania danych 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których GOPS posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lecz nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych. 
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. GOPS może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.