Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Rodzaj dotacji: Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 jako forma ogólnodostępnego wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Zadanie realizowane jest w formie zapewnienia usług asystenta osobistego polegających na pomocy asystenta osobom niepełnosprawnym (beneficjentom) w takich czynnościach jak:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

c) załatwieniu spraw urzędowych,

d) nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e) korzystanie z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywanie czynności dnia codziennego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze rozpoczął realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Nowy Dwór otrzymała:

  • wartość dofinansowania: 60 858,50 zł;
  • całkowita wartość: 60 858,50 zł;

 Obecnie z Programu korzysta 4 osoby. Udział w Programie jest bezpłatny.
Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 85 7226549.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.