1. Informacja o realizowanym projekcie

Projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim” współfinansowany ze środków UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Project „Improving the accessibility and the quality of borderland road infrastructure by modernising roads in Nowy Dwór Municipality and the H-6044 route Sviack-Vasilievičy-Astaša-Kadyš in Hrodna Oblast” co-financed by the EU from the Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighborhood Instrument.

Akronim/Acronym: NODGRO

Numer/Number: PBU1/0463/16

Cel Tematyczny: Dostępność

Thematic Objective: Accessibility

Priorytet: 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priority: 2.1 Improvement and development of transport services and infrastructure

Beneficjent Wiodący: Gmina Nowy Dwór (Województwo podlaskie, Polska)

Lead Beneficiary: Nowy Dwór Commune (Podlaskie Voivodeship, Poland)

Beneficjent:1. Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Naprawy i Budowy „Grodnoobldorstroj” w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)2. Komitet Wykonawczy Rejonu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

Beneficiary:1. United Municipal Projecting Repairing Building Enterprise 'Grodnoobldorstroj’ (Hrodna Oblast, Belarus)2. Hrodna District Executive Committee (Hrodna Oblast, Belarus)

Opis projektu

Projekt NODGRO poprawi dostępność regionów przygranicznych Polski i Białorusi poprzez remont dróg. Trzy trasy w gminie Nowy Dwór, na odcinku Nowy Dwór–Chorościany (ok. 6 km) zostaną przebudowane i poszerzone (droga nr 103584B i dwa odcinki wewnętrznych dróg gminnych). W ramach planowanych prac powstanie droga z nowym asfaltem, skrzyżowania, zjazdy i rowy, przepusty i odwodnienie. Ponadto zakupiony zostanie nowy sprzęt do przyszłego utrzymania dróg. Partner białoruski zamierza wyremontować 5,5 km drogi nr H6044 na odcinku Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz. Trasa zostanie poszerzona do 7 m, ułożona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, powstaną skrzyżowania z innymi drogami i system odwodnienia. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości ok. 5 km. W celu poprawienia jakości swoich usług, podczas spotkań roboczych i konferencji partnerzy będą się wymieniać doświadczeniami i wiedzą na temat transportu niskoemisyjnego w oparciu o przyjazne dla środowiska rozwiązania.

Inwestycje NODGRO zaowocują krótszym czasem podróży po drogach lokalnych i regionalnych, co doprowadzi do lepszej dostępności strefy przygranicznej dla zwiedzających. Nowe szlaki transportowe stworzą lepsze warunki dla rozwoju turystyki, pobudzą lokalną przedsiębiorczość i w efekcie poprawią standard życia mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego.

Project description

The NODGRO project is going to improve the accessibility of the Poland and Belarus border regions through the roads’ renovation. Three routes in Nowy Dwór Commune, on section Nowy Dwór–Chworościany (ca. 6 km) will be reconstructed and extended (road No.103584B and two sections of internal municipal roads). Within planned works a roadway will be constructed with the new asphalt foundation, road intersections, exits and ditches, culverts and dehydration system. Moreover, new equipment for future road maintenance will be purchased. The Belarusian partner is going to repair the 5.5 km long section of road No.H-6044 (Sviack–Vasilievičy–Astaša–Kadyš). The route width will be expanded to 7 m, new asphalt pavement will be laid, intersections with other roads and drainage system will be constructed. Furthermore, a bicycle path will be built (ca. 5 km). To improve the quality of their service the partners will also exchange experiences and knowledge on low-emission transport based on environmentally-friendly solutions during work meetings and conferences.

The NODGRO investments will result in shorter travel time on local and regional roads, what shall lead to the better accessibility of the border area for visitors. New transport routes will create better conditions for tourism growth, boost local entrepreneurship and ultimately improve the living standards of residents of the Polish-Belarusian borderland.

Łączny budżet/ Total budget: 2 496 937,24 €

Dofinansowanie z EIS/ ENI Co-Funding: 2 247 243,52 €

Czas trwania: 25 miesięcy, 01.06.2019 – 30.06.2021

Duration: 25 months, 01.06.2019 – 30.06.2021

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.