INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, ul. Wesoła 2 od dnia 16.08.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

Ważne informacje:

 1. Dodatek węglowy przysługuje osobie fizycznej samotnie zamieszkującej
  i gospodarującej albo osobie fizycznej oraz osoby z nią spokrewnione lub
  niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
  i gospodarujące, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest
  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
  piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami
  stałymi.
 2. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co
  najmniej 85% węgla kamiennego.
 3. W przypadku gdy wniosek złożyła więcej niż jedna osoba dla gospodarstwa
  domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który
  złożył taki wniosek jako pierwszy.
 4. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby
  którego zakupione zostało paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy wykonującemu
  działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do
  Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.
 5. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub
  zgłoszenie źródła ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku.
 6. W przyznaniu dodatku węglowego nie ma kryterium dochodowego.
 7. Jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje:
 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium RP;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP na
  podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub
  z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej lub posiada zezwolenie na pobyt czasowy rezydenta
  długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE, cudzoziemcom
  w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na
  pobyt tolerowany;
 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków
  komunikacji elektronicznej (wniosek w formie elektronicznej opatruje się
  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem
  profilu zaufanego), w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby
  składającej ten wniosek, w terminie do 30 listopada 2022 r.
 2. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r.
  pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku zostanie wypłacona należność dla
  gospodarstwa domowego na wskazane we wniosku konto w wysokości 3.000 zł.
   
  UWAGA!
  Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  Wszelkie informacje dotyczące wniosku można uzyskać pod numerem tel.
  85 7226 549.

   

Z up. Wójta
Stanisław Hrynkiewicz

Sekretarz Gminy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.