„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

23 października 2022 r. został ogłoszony nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Do udziału w Programie zgłosiło się 1401 gmin / powiatów z 16 województw.

Gmina Nowy Dwór złożyła aplikację na środki finansowe na w/w program. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zostało już złożone oświadczenie o przyjęciu środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz została podpisana umowa. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Nowy Dwór będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie Programu: 118 730  zł
Całkowita wartość Programu: 118 730  zł

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Nabór uczestników:

16 lutego 2023 r, rozpoczyna się nabór uczestników do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Dwór spełniających kryteria programu. Liczba zgłoszeń ograniczona.

Nabór uczestników odbywa się w ramach planowanej realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystentów nie zostaną zapewnione w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w Programie. Szczegóły nt. programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 znajdują się na stronie niepelnosprawni.gov.pl.

Przewidywana liczba uczestników Programu   w 2023 roku to 7 osób, w tym:

 • 4 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby z Gminy Nowy Dwór zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą składać dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze, ul. Wesoła 2 od 16 lutego 2023 r. (w godzinach pracy Ośrodka). Wraz z wypełnionymi „Dokumentami dla uczestnika” – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kandydaci na asystentów osób niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie „Dokumentacji dla asystenta” stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i dołączenia kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.  Informacja o zakwalifikowaniu do Programu zostanie przekazana telefonicznie osobom zakwalifikowanym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GOPS w Nowym Dworze pod numerem telefonu: 85 722 65 49.

 Kto może zostać asystentem?

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
 2. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 3. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 4. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

 • Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 Ważne

 1. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
 2. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.
 3. W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.
 4. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
 5. Rodzaje usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.
 6. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 Czas trwania programu

 • do 31 grudnia 2023 r.

KIEROWNIK GOPS

Stanisława Andrukiewicz


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Do pobrania :

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.