Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze wznawia rekrutację do Programu dostępne jest:

 • Dwa miejsc dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Projekt realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego  w ramach resortowego Programu Ministra rodziny I polityki Społecznej i ma na celu zapewnienia wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowy Dworze wznawia rekrutację do Programu dostępne jest:

 • Dwa miejsc dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 25.09.2023 r. do godziny 14:30. Liczy się data wpływu do GOPS w Nowym Dworze. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu. Informacja o zakwalifikowaniu do programu zostanie przekazana telefonicznie osobom zakwalifikowanym. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych formularzy asystentów/uczestników, rekrutacja może zostać przedłużona.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia do programu” stanowiącej załącznik nr 7

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub przesłać listownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Nowy Dworze z siedzibą przy ul. Wesoła 2, 16-205 Nowy Dwór.

Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w siedzibie GOPS w Nowym Dworze lub pobrać ze strony – https://www.gminanowydwor.pl/category/gops/

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czunności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875)) zamieszkujących na terenie Gminy Nowy Dwór

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[2]:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 5. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 6. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

p.o. Kierownika GOPS
w Nowym Dworze
Iwona Kunda


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

Do pobrania :

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.