Wspieranie rodziny – Za życiem

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U. 2013 poz. 135)
  2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.2016 poz. 1860)

Przysługuje:

1. Wsparcie dla rodzin, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko (ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu które powstało w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu)

Dokumenty:

1. wniosek rodziny o objęcie usługą asystenta rodziny,

2. zaświadczenie lekarskie dot. ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu, stwierdzonego w zaświadczeniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

3. oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upoważnienie rodziny dla asystenta dotyczące występowania w sprawach rodziny,

Procedura postępowania:

Po wpłynięciu do Ośrodka wniosku od zainteresowanej rodziny, następuje nawiązanie współpracy asystenta z rodziną.  Zapoznanie rodziny z rolą, zadaniami i uprawnieniami asystenta rodziny oraz jego zobowiązaniami wobec zatrudniającej instytucji. W przypadku kiedy wniosek o przydzielenie asystenta złożył jeden z rodziców wymagane jest uzyskanie zgody na współpracę ze strony drugiego rodzica. Asystent przeprowadza rozmowy i obserwacje dotyczące życia rodziny wstępnie omawia oczekiwania rodziny, co do ich przyszłej współpracy. Asystent okazuje rodzinie wsparcie emocjonalne, w sytuacji kryzysu powstałego na wskutek oczekiwania lub przyjścia na świat dziecka ciężko chorego ocenia funkcjonowanie emocjonalne rodziców dziecka i w przypadku ostrej fazy kryzysu ustala spotkanie z psychologiem lub innymi specjalistami. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia współpracy z rodziną tworzony jest plan pracy z rodziną i indywidualny katalog możliwego wsparcia dla rodziny (utworzony w oparciu o wykaz placówek służby zdrowia w województwie podlaskim oraz informacji na temat specjalistycznej pomocy na terenie gminy).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.