2. Informacja o dostarczeniu sprzętu drogowego

Odebranie sprzętu do utrzymania dróg

W dniach 29.12.2020, 07.01.2021,  gmina Nowy Dwór odebrała sprzęt do utrzymania dróg, zakupiony w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim”.

  1. Samochód ciężarowy uzbrojony w piaskarkę i pług śnieżny – będzie służył do utrzymywania przejezdności dróg w okresie zimowym. Okres odśnieżania i posypywania dróg w Polsce wschodniej zaczyna się już w październiku, a często kończy dopiero na początku kwietnia. Przez niemal pół roku istnieje zatem potrzeba kontrolowania bezpiecznej i sprawnej przejezdności przez drogi lokalne.
  2. Ciągnik w zestawie z ramieniem wysięgnikowym i głowicą koszącą – przez drugie półrocze (kwiecień-wrzesień) będzie służył do pielęgnacji zarówno samej drogi jak i pobocza. Potrzeba częstego koszenia trawy wynika z konieczności zachowania pełnej widoczności na drodze, poboczach i chodnikach. Zaniedbane pobocza mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pieszych, ale również dla kierowców. Zadbanie o pobocza sprawi, iż kierowca będzie miał lepszą widoczność i dzięki czemu zmniejszy się ryzyko wypadków.
  3. Koparko-ładowarka – jest uniwersalnym narzędziem do utrzymywania porządku na drogach, gdyż może być używana zarówno zimą jak i latem. Będzie ona wykorzystywana m.in. do oczyszczania i kopania rowów melioracyjnych, do remontu przepustów i ewentualnej naprawy dróg oraz umożliwi usuwanie awarii na liniach wodociągowych.

Mając swój sprzęt Gmina będzie mogła szybciej reagować na sytuacje nadzwyczajne związane z awariami wodociągów czy podtopieniami. Warto również podkreślić estetyczną część zadań zakupywanego sprzętu. Dzięki utrzymywaniu porządku na drogach wzrośnie atrakcyjność i dostępność regionu przygranicznego.

On 29.12.2020, 07.01.2021 the Nowy Dwór Commune picked up the road maintenance equipment purchased under the project „Improving the accessibility and the quality of borderland road infrastructure by modernising roads in Nowy Dwór Municipality and the H-6044 route Sviack-Vasilievičy-Astaša-Kadyš in Hrodna Oblast”.

  1. The truck equipped with a sand spreader and snowplough  – will serve to maintain traffic flow during the winter. The period of time of snow clearing and sprinkling roads in eastern Poland starts already in October, and often ends at the beginning of April. For almost half of a year there is a need to control safety and traffic flow of local roads.
  2. The tractor, an extension arm with a cutter head – for the second half of the year (April-September) will be used for both the road and roadside maintenance. The need for frequent grass cutting results from the need to maintain full visibility on the road, roadsides and sidewalks. Neglected road shoulders can be a danger to pedestrians, but also for drivers. Taking care of the road shoulder means that the driver will have better visibility and thus reduce the risk of accidents.
  3. The loader-excavator is in turn a universal tool for maintaining order on the roads, as it can be used both in winter and in summer. It will be used, among others for cleaning and digging drainage ditches, for overhaul of culverts and possible road repairs and for removing failures on water lines.

Having its own equipment, the municipality will be able to react faster to emergency situations related to water supply failures or flooding. It is also worth mentioning that the listed equipment will be used to perform tasks needed for maintain aesthetic values of the road. By maintaining neatness on the roads, the attractiveness and accessibility of the border region will increase.

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz w obwodzie grodzieńskim". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.