INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497). Z takiego rodzaju transportu mogą skorzystać:

1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyborcom tym może towarzyszyć opiekun);
2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 15 października 2023 r. kończą 60 lat;

Bezpłatny transport będzie realizowany:

1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;
2. z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie do głosowania;

3. z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż /miejsce zamieszkania/;

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Nowy Dwór do dnia 15 września 2023 r.
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy Nowy Dwór Referat Komunalny ul. Sidrzańska 9A, ustnie pod numerem telefonu 85 7226017 w godz. 7.30 14 30 w formie elektronicznej wysyłając na adres – marek.humienny@gminanowydwor.pl

W zgłoszeniu podaje się : imię /imiona/ i nazwisko, numer PESEL wyborcy oraz opiekuna jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Przykładowy wzór zgłoszenia do pobrania poniżej .

Informacja dotycząca organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów dla zainteresowanych wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Dwór od dnia 11 października 2023 r.

Do pobrania :

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.