INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wszystkich chętnych wyborców z miejscowości wchodzących w skład obwodu głosowania Nr 4 tj. Bobra Wielka, Chorużowce, Chilmony, Ponarlica, Sieruciowce.

POSTANOWIENIEM NR 84/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Dwór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, została przeniesiona dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sieruciowcach do

Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (wejście do budynku od ul. Kolejowej), ul. Kolejowa 2, 16-205 Nowy Dwór

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w/w miejscowości, Wójt Gminy Nowy Dwór w dniu 15 października 2023 r. zapewnia bezpłatny transport wszystkim mieszkańcom, którzy zamierzają wziąć udział w głosowaniu

Bezpłatny transport będzie realizowany:

1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania;

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Nowy Dwór do dnia 6 października 2023 r.
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Gminy Nowy Dwór Referat Komunalny ul. Sidrzańska 9A, ustnie pod numerem telefonu 85 7226017 w godz. 730 14 30 w formie elektronicznej wysyłając na adres – marek.humienny@gminanowydwor.pl

W zgłoszeniu podaje się: imię /imiona/ i nazwisko, numer PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Przykładowy wzór zgłoszenia do pobrania poniżej .

Informacja dotycząca organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów dla zainteresowanych wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych, będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Dwór od dnia 11 października 2023 r.

Do pobrania :

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.